E-Book des Monats

Weltgesellschaft verstehen Eine internationale, rekonstruktive Studie zu Perspektiven junger Menschen

 

 

von Susanne Krogull

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Open Access

Offener Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Informationen

--česká verze následuje níže --

 

 

Offener Zugang (Open Access = OA) ist eine internationale Initiative zur Gewährleistung eines dauerhaften, sofortigen und kostenlosen Zugangs zu Volltexten der von der Wissenschaft und Forschung öffentlich finanzierten Ergebnisse im Internet.

Die im OA veröffentlichten Texte kann man ohne spezielle rechtliche, finanzielle oder andere Beschränkungen weiter kopieren, reproduzieren, drucken und durchsuchen.

 

Warum ist Open Access relevant?

Das Prinzip eines unbegrenzten Zugangs zu den wissenschaftlichen Informationen bedeutet:

- höhere Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Outputs, kostenlos und ortsungebunden,

- häufigeres Zitieren,

- schnellerer Austausch von Fachinformationen,

- Eliminieren von Plagiaten,

- Erfüllung der Publikationsbedingungen von immer mehr Fördermittelgebern.

 

Wo findet man Open Access-Medien?

OA ZEITSCHRIFTEN: Volltexte dieser Zeitschriften sind allen Nutzern offen und kostenlos zugänglich. Das Niveau und die Qualität der OA Zeitschriften wird durch peer-reviews gesichert.

Überblick und Recherche: DOAJ - Directory of OA Journals

 

OA E-BOOKS: Einige Verlage bieten offenen und kostenlosen Zugang zu E-Books.

Überblick und Recherche: DOAB - Directory of OA Books

 

OA REPOSITORIEN sind im Internet frei zugängliche elektronische Kollektionen von wissenschaftlichen und akademischen Arbeiten von Autoren einer Institution oder eines Fachgebiets. Das Hochladen in das Repositorium sichert der Autor (Autoarchivierung).

Viele renommierte Verlage haben eine festgelegte OA-Politik und bieten den Autoren verschiedene Möglichkeiten des Zugänglichmachens.

Repositorien in der Welt: z. B. ROAR

 

Wo kann man Open Access publizieren?

- In OA Zeitschriften,

- Bei Verlagen, die den Autoren das Speichern ihrer Texte (auch E-Books) auf ihren Plattformen oder in Repositorien ermöglichen,

- In offenen Repositorien, in Sachsen z.B. in Qucosa

 

Welche Rolle spielt die Hochschulbibliothek beim Thema Open Access an der HSZG?

Im Rahmen des Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ erfährt die HSB einen Wissenstransfer durch die am Projekt beteiligten Universitätsbibliotheken. Dadurch entwickelt sie sich zu einem Ansprechpartner bei einer möglichen strategischen Etablierung von Open Access an der HSZG.

 

Wo kann man mehr über Open Access erfahren?

- Grundlegende Informationen über OA

- Budapest Open Access Initiative (EN) und (DE)

- Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (EN)

- International Open Access Week (EN)

- SLUB

- Deutsche Forschungsgemeinschaft

- Bundesministerium für Bildung und Forschung und Horizont 2020

- Bundesinstitut für Berufsbildung

- Bruch, C. (2017): Open Access: Publizieren in der digitalen Gesellschaft, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung.

 

Logo oben: open-access.net


Kontakt:

Markéta Siegel

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


 

 

 

Otevřený přístup k vědeckým poznatkům a informacím  

 

Otevřený přístup (Open Access = OA) je mezinárodní iniciativa trvalého, okamžitého a bezplatného přístupu k plným textům výsledků veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.

Texty zveřejněné v režimu OA je možné bez zvláštních právních, finančních nebo jiných omezení dále kopírovat, reprodukovat, tisknout a prohledávat.

 

Proč je Open Access relevantní?

Princip neomezeného přístupu k vědeckým informacím znamená:

- vyšší dostupnost vědeckých výstupů zdarma a odkudkoliv,

- vyšší citovanost,

- rychlejší výměnu odborných informací,

- eliminaci plagiátorství,

- splnění publikačních podmínek stále více grantových agentur.

 

Kde lze najít Open Access média?

OA ČASOPISY: Plné texty těchto časopisů jsou dostupné všem uživatelům. Úroveň a kvalita OA časopisů je zajištěna recenzním řízením.

Přehled a rešerše: DOAJ - Directory of OA Journals

 

OA E-KNIHY: Některé nakladatelství nabízí otevřený a bezplatný přístup k e-knihám.

Přehled a rešerše: DOAB - Directory of OA Books

 

OA REPOZITÁŘE jsou elektronické kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupné prostřednictvím internetu. Uložení do repozitáře zajišťuje autor (autoarchivace). Mnoho renomovaných nakladatelství má zformulovanou Open Access politiku a nabízí autorům různé možnosti zpřístupnění.

Repozitáře ve světě: např. ROAR

 

Kde lze publikovat v OA režimu?

- v OA časopisech,

- u vydavatelů, kteří autorům umožňují ukládání jejich textů (i e-knih) na jejich platformách nebo v repozitářích,

- v otevřených repozitářích, v Sasku např. Qucosa

 

Jakou roli hraje Vysokoškolská knihovna (VŠK) u tématu Open Access na Vysoké škole Zittau/Görlitz?

V rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ se VŠK podílí na výměně vědění díky univerzitním knihovnám, které se účastní projektu.

Tím se sama vyvíjí do pozice kontaktní osoby při možném strategickém rozvoji OA na VŠ Zittau/Görlitz.

 

Kde se lze dozvědět více o Open Access?

 

V němčině a angličtině:

 - Základní informace o OA (DE)

- Budapešťská iniciativa Open Access (EN) a (DE)

- Berlínské prohlášení o otevřeném přístupu k vědeckým informacím (EN)

- Mezinárodní Open Access Week (EN)

- SLUB (DE)

- Německá výzkumná společnost (DE)

- Spolkové ministerstvo pro výzkum a vzdělání (DE) a Horizont 2020 (DE)

- Spolkový institut pro vzdělání (DE)

- Bruch, C. (2017): Open Access: Publizieren in der digitalen Gesellschaft, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung. (DE)

 

V češtině:

- na stránkách našeho projektového partnera – Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

- základní informace o OA: www.openaccess.cz

- v publikaci: DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK, et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [online]. Nakladatelství VUTIUM, 2016 [cit. 2018-02-22]. DOI: 10.13164/book.oa. ISBN 978-80-214-5359-3 (PDF).

 


Kontakt:

Markéta Siegel

projektová pracovnice

E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de

Letzte Änderung:17. Februar 2020

Bitte beachten!

Am Mittwoch, den 4. März 2020 öffnet die HSB an beiden Standorten 11.00 Uhr.

Bitte beachten!

Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit

  

17.02. - 6.3.2020

Mo, Mi, Fr 

10.00 - 15.00 Uhr

Di, Do        

10.00 - 18.00 Uhr

 

ab Mo, 9.3.2020  

9.00 - 20.00 Uhr

 

 

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht